REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GOKARTÓW

FloJaMo

 1. Klient korzystający z usług wypożyczalni jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
 2.  Wypożyczenie gokarta jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji warunków regulaminu.
 3. Gokart jest wypożyczany wyłącznie osobie pełnoletniej.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z gokarta  należy uregulować należność (zgodnie 
  z cennikiem) za deklarowany czas  korzystania.
 5. Gokart należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym czasie. Zwrot gokarta po opłaconym czasie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
 6. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może mu odmówić wypożyczenia gokarta.
 7. Za gokarta odpowiada osoba pełnoletnia potwierdzeniem jest wpis w kartę ewidencji wydanych gokartów.
 8. Obowiązkiem osoby wypożyczającej gokarta, przed rozpoczęciem korzystania  
  z gokarta, jest jego dokładne sprawdzenie.  Ewentualne uszkodzenia lub wady należy zgłosić u pracownika wypożyczalni.
 9. Nie zgłoszone uszkodzenie będzie traktowane jako powstałe z winy ostatniego wypożyczającego gokarta.
 10. W przypadku uszkodzenia gokarta należy uiścić opłatę według podanego przez wypożyczalnię taryfikatora określającego wartość zakupu i wymiany uszkodzonych elementów.
 11. W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy gokarta, zostaje sporządzony protokół rozbieżności.
 12. W przypadku, gdy gokart nie zostanie zwrócony w dzień wypożyczenia w godzinach otwarcia wypożyczalni, wypożyczalnia jest uprawniona do zgłoszenia tej okoliczności 
  na Policji.
 13. Dzieci mogą korzystać z gokartów wyłącznie pod opieką dorosłych.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa jazda gokartami odbywa się w kaskach ochronnych.
 15. Zabrania się:
 • korzystania z gokartów osobom nietrzeźwym,
  nieodpowiedniego użytkowania gokarta między innymi:
 • jazdy na gokarcie bez  trzymania kierownicy,
 • akrobacji,
 • rzucania gokartem,
 • jazdy z nadmierną prędkością,
 • zajeżdżania drogi innym użytkownikom ruchu,
 • zderzania się itp.,
 • nie wolno na gokart wsiadać więcej niż jednej osobie, każdy gokart przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby, za wyjątkiem gokartów z dostawianym dodatkowym oryginalnym siedziskiem.
  nie wolno jeździć po niebezpiecznych nawierzchniach oraz podjeżdżać pod wysokie krawężniki, ponieważ może to spowodować uraz kierującego, uszkodzenie gokarta przebicie dętki lub inne niebezpieczne sytuacje.
 1. Jeżeli pracownik wypożyczalni stwierdzi iż wypożyczający użytkuje gokarta niezgodnie z punktem 14, może zażądać  o zwrot  przed upływem deklarowanego czasu, bez zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z gokarta oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Wypożyczalnia nie odpowiada za uszczerbek na zdrowiu i szkody w mieniu spowodowane zawinionym działaniem korzystającego z gokarta zarówno w stosunku 
  do osób trzecich jak i samego korzystającego. Wypożyczalnia nie odpowiada za skutki spowodowane korzystaniem z gokarta w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem 
  i zasadami bezpieczeństwa.
 4. Wypożyczający odpowiada za zagubienie, kradzież lub mechaniczne uszkodzenie gokarta. W przypadku uszkodzenia gokarta wypożyczający zobowiązany jest do zapłacenia odszkodowania według jego wartości lub ponieść koszty jego naprawy.
 5. W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy gokarta, zostaje sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę dla wniesienia sprawy do sądu konsumenckiego.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy wypożyczalnią 
  a wypożyczającym jest sąd właściwy dla wypożyczalni.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Zapraszamy na nowy sezon gokartów 

2023

UL. CIESZYŃSKA 321

FloJaMo